خنده دار ترین جوک و شومنی های سال 92 (حسن ریوندی) پاسارگاد 7:22