برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / بیست و دوم مرداد 93 29:56