کارآفرین موفق نیشابوری در پایش از دکترجهانگیری میگوید 3:22