دوره آموزشی اصول طراحی تاسیسات بیمارستانی،ساختمانی و صنعتی 15:59