تحلیل و بررسی نماد «خکاوه» و دلایل رشد آن در سال ۹۶ 7:37