استقبال از عزاداران حسینی در تکیه میان دولاب تهران

1:12