اولین نرم افزار اندرویدی مامورین ویژه موسسات خیریه 1:50