ظرفیت ها و چالش های شهر مشهد در جایگاه طلیعه دار تمدن 1:55:29