رایوکنترل جدید، هوشمند و یکپارچه Dji رونمایی شد 1:07