دکتر سید مجید حسینی - هزینه تحصیل فرزندان دیپلمات ها در دانشگاه ها نصف است !!! 1:00