توضیحاتی در مورد عدسی های تدریجی در مرکز بینایی سنجی تابان 6:43