عملکرد بیمارستان جداسازی لرزه ای شده در سومین زلزله بزرگ کره زمین

13:00