مولودی خوانی زیبا از حاج علی شیرازی برای میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام 2:28