نزدیک شدن قایق های تندرو ایران به ناو آمریکایی در خلیج فارس 0:24