لحظه بازداشت مرد معترض در دادگاه که بلر را جنایتکار جنگی خواند

1:29