تورم زباله ( اجرای یک اثر محیطی در جزیره هرمز ) 1:40