اجرای تواشیح مولانا یا مهدی توسط گروه سرود ناشنوایان 3:07