فیلم تماشاگران پرشور متین دامغان در بازی با شهدای نور 7:01