هیئت داخلی باشگاه سادات اخوی در هفته دفاع مقدس -1385 17:08