گزارش میثاقی از ورزشگاه پس از اتمام بازی ایران و پرتغال 4:01