سخنان معاون اول رئیس جمهور در خصوص استعفای شهردار تهران 2:46