پیش درامدماهور و چهارمضراب سماعی بااجرای نجمه جعفری 10:12