سکانسی از فیلم "صورت زخمی" ساخته "الیور استون" 0:58