#با_مردم / مدیریت الان با مدیریت زمان جنگ چه فرقی کرده 4:22