سخنرانی آقای دکتر نصیر دهقان در سمینارهای ترک سیگار-8 2:17