سمپاش پشت تراکتوری مکانیکی 600 لیتری طول بال 16متر ( قسمت اول ) 0:46