مرز بین دو دریای آب شور و شیرین که در قرآن آمده

1:24