9- ساخت لبه کورین | ساخت پیشانی لبه قرنیز هلالی کورین 1:14