تسلط یا خواری و نورانیت یا دلمردگی مانند مسی قلابی(عن) 6:01