دکتر فنایی:جراحی تیروئید و استفاده از دستگاه عصب سنج 0:54