طرح «سرباز فرهنگ» از زبان رئیس مرکز نخبگان نیروهای مسلح 4:42