تجهیز به روز ترین خط مونتاژ اتوماتیک در ایران 0:53