نحوه نوشتن لیست افراد توسط تقویت کننده نهایی حافظه 24:57