گزارش خبرآفرین آیدا نایینی با موضوع هدر ندادن برق

2:20