حواشی بازی ایران و ویتنام؛ از واکنش تماشاگران تا مصاحبه بازیکنان 4:19