فیلم هوایی ارتفاع 1200 متری - فیلم مستند اسپهبد خوردشید 0:51