دوست دارم - استاد عباس شهریاری سنگسری- کتاب تجلی عشق

3:58