شات زیبای هوایی از هفدهمین دوره پرواز و خلبانی محصولات Dji در تهران 0:10