خط کش چرخ دار مخصوص خطوط منحنی و اشکال هندسی بسازید

1:34