تیزر تلویزیونی کفش تن تاک بهاره | مدیر دوبلاژ: بیژن باقری 0:35