اهدای جوایز به دانش آموزان ممتاز دبیرستان نوایی 4:04