ورود پهپادها به جاده سازی، پهپادهایی که جاده را تعمیر می کنند 1:22