شعری که جبرئیل هنگام تکان دادن گهواره امام حسین ع زمزمه

3:35