آهنگ اجتماعی و بسیار زیبای دلواپس از راتین رها 1:00