به خاطر 450 میلیارد دلار حاضر نیستید جنایت سعودی ها را محکوم کنید 1:52