نصب مالتی مدیای اندروید فابریک و کلیدهای فرمان آریوZ300 1:00