سومین نمایشگاه تراکنش ایران - غرفه های سالن گلستان 1:00