جوشکاری سرسیلندر / تیگ دیجیتال 3500 خزرترانسفو 1:13