بدست اوردن دوره تناوب سیستم جرم و فنر در اباکوس 5:26