شیرزاد شریف - تکنوازی ضرب قاجارى (مكتب طهران) 2:23